Úvod do plánování a řízení evaluací (pro projektové manažery)

Každá evaluace je odlišná a musí být přizpůsobena specifickým okolnostem, za kterých probíhá. Tyto okolnosti mohou být dány např. specifickou povahou hodnoceného programu, jeho konceptuální a organizační strukturou, účelem evaluace, dostupností dat a disponibilními zdroji. V praxi se setkáváme jak s jednoduchými evaluačními uspořádáními určenými k zodpovězení úzce zaměřené otázky, tak s komplexními designy kombinující více typů otázek (procesní a dopadové), lokací a/nebo programů v rámci dané politiky. Ve všech případech je však vhodné při plánování a řízení evaluace promýšlet následující aspekty.

Jakýkoliv smysluplný projekt, evaluaci nevyjímaje, by měl vycházet ze vzájemného pochopení jeho účelu a předmětu mezi zúčastněnými aktéry. Evaluátor musí určit, kdo chce evaluaci (resp. její výsledky), co přesně chce a proč. V rámci evaluační koncepce je tedy vhodné stanovit evaluační otázky vztažené k předmětu evaluace (obvykle konkrétní program) a kritéria, podle kterých budou posuzovány výsledky celého snažení. Další klíčovou otázkou jsou příjemci a aktéři evaluace. Nejde tedy pouze o to, kdo a v jaké formě dostane výsledky evaluace, ale také kdo bude jejími výsledky nějakým způsobem zasažen. V rámci celkové koncepce je také nutné vyřešit, kdo bude evaluaci provádět a jaké zdroje jsou k dispozici. Poslední, ale klíčový aspekt, je výběr vhodného designu evaluace.

Přestože existuje celá řada různě podrobných návodů pro plánování a řízení evaluace, v evaluační praxi se nám nejvíce osvědčil postup popsaný na serveru BetterEvaluation. Nabízí totiž dostatečně obecný rámec, který lze velmi dobře upravovat podle potřeb a kontextu konkrétní evaluace, a zároveň pokrývá nejvíce podstatné aspekty plánování a řízení.

 1. Sestavte řídící tým
  • nastavení rozhodovacích procesů, řídicích a realizačních struktur a způsobu zapojení účastníků a vnějších subjektů.
 2. Stanovte záběr evaluace
  • určení cílů evaluace, evaluačních otázek, časového rámce, způsobu a rozsahu evaluace a zajištění zdrojů.
 3. Vyberte evaluátora a zapojte jej do týmu
  • vytvoření zadávací dokumentace pro výběr externího evaluátora, příprava kontraktu a zapojení evaluátora do realizačního týmu.
 4. Zvolte evaluační přístup a metody
  • řízení tvorby evaluačního designu, výběr vhodných metod, příprava realizačního týmu na evaluaci.
 5. Připravte plán evaluace
  • příprava evaluačního plánu, logistika sběru dat, specifikace rolí členů týmu.
 6. Dohlédněte na provádění evaluace
  • implementace evaluačního plánu, kontrola plnění harmonogramu, sběru dat, zajištění komunikace mezi realizačním týmem a evaluátorem.
 7. Zajistěte využití výsledků
  • spolupráce s evaluátorem, dohled nad kvalitou evaluačních výstupů a zajištění využití výsledků v praxi (aktuální projekt i v rámci organizace).