Realizace evaluací

Profesionálně se věnujeme evaluacím od roku 2013.

Na čem právě pracujeme

NVV – velmi včasná identifikace rizik

Klient:

Realizace:

2023-2026

Metody:

Procesní evaluace; dopadová evaluace

Popis:

Předmětem projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus je zavedení velmi včasné identifikace rizika neurovývojových vad u dětí (ve věku 1-3 let) v dětských skupinách, díky čemuž je možné zahájit intervence během raného vývojového okna a tím dosáhnout v mnoha případech zlepšení symptomatiky (projevů nemoci). Nižší symptomatika představuje menší riziko sociálního vyloučení – jak pro nemocného (v dětském, a následně i dospělém věku), tak pro jeho primární rodinu. Sumativní a formativní evaluace vyhodnotí dopady intervence na včasný záchyt dětí s rizikem rozvoje neurovývojové vady (NVV) v zapojených dětských skupinách.

Prevence II – Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření

Realizace:

2020-2023

Metody:

Procesní evaluace; kontrafaktuální dopadová evaluace; human centered design (HCD)

Popis:

Projekt je zaměřen na problematiku nadlimitní, dlouhodobé psychické a fyzické zátěže nelékařů, která má negativní vliv na zdraví nelékařů a sekundárně tak negativně dopadá i na kvalitu a bezpečí poskytované péče. Zaměříme se na možnost odstranění významných příčin zátěže, které přímo souvisí s pracovními podmínkami a nástroje primární i sekundární prevence.


Ukončené evaluace

Externí evaluace české intervence VAX-TRUST

Klient:

konsorcium vedené Tampere University, Finsko

Realizace:

2023

Metody:

Procesní evaluace zaměřená na posouzení implementace (implementation fidelity)

Popis:

Projekt financovaný programem Horizont 2020 se soustředí na analýzu váhavých postojů k očkování. Kromě analýzy mediálních obsahů byl založen na rozhovorech s rodiči, dětskými lekaři a na týmových etnografiích. Externí evaluace hodnotila českou část intervence, jejímž cílem bylo podnítit reflexi pražských praktických lékařů pro děti a dorost a jejich sester ohledně váhání s očkováním v jejich klinické praxi.

Výstupy:

VAX-TRSUT logo
Ranná intervence O.T.A. u dětí s poruchou autistického spektra

Realizace:

2019-2022

Metody:

Procesní evaluace; kontrafaktuální dopadová evaluace

Popis:

Projekt testuje účinnost rané intervence O.T.A., která pomocí videotréninku pozitivních interakcí stimuluje zdravý vývoj dítěte. Cílem projektu je snížit počet dětí, u kterých po pozitivním nálezu v screeningovém testu M-CHAT dojde k rozvinutí symptomatiky poruch autistického spektra (PAS).

Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky

Realizace:

2018-2021

Metody:

Procesní evaluace; dopadová evaluace

Popis:

Projekt se zaměřuje na systematizaci a koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů pro naplnění protidrogové politiky České republiky s ohledem na snížení dopadů užívání návykových látek a hazardního hraní na společnost. Jeho hlavním cílem je vytvoření nového strukturního rámce adiktologických služeb a integrovaného systému kvalitních a dostupných služeb s jasným kompetenčním zakotvením v soustavě veřejných služeb a se stabilním systémem financování. RAS je prvním samostatným projektem v oblasti protidrogové politiky a řešení problémů souvisejících se závislostmi a závislostním chováním, který je financován z Evropského sociálního fondu a je realizován Odborem protidrogové politiky a koordinován Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP).
Předmětem zakázky je komplexní vyhodnocení klíčových aktivit, podaktivit a činností realizovaných v rámci projektu, a to zejména s ohledem na dosažené hlavní výstupy projektu. Cílem je získat podrobné informace o průběhu a výstupech jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu a vyhodnocení jejich úspěšnosti.

Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Realizace:

2017-2021

Metody:

Procesní analýza, kontrafaktuální evaluace, tematická analýza a další

Popis:

Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách

V ČR dlouhodobě chybí agregované informace o kvalitě dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a jejich vzdělávacích potřebách. Zároveň je napříč odbornou komunitou zmiňován problém nízké odborné úrovně a časté fluktuace těchto pracovníků zřejmě související s velmi malou prestiží tohoto povolání na českém trhu práce. FDV v úzké spolupráci s MPSV a předními odborníky v této oblasti řeší všechny výše zmíněné problémy prostřednictvím analyticko-koncepčního projektu, jehož vyústěním má být ucelený návrh systému dalšího vzdělávání PSS. Celá realizační fáze je doplněna evaluací klíčových procesních aspektů a dopadovou evaluací efektů pilotáže vytvořených vzdělávacích modulů, které máme na starosti.

Podpora zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním metodou Place and Train

Realizace:

2017-2020

Metody:

Procesní evaluace

Popis:

Lidé s vážným duševním onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, mají v ČR pouze malou šanci nalézt zaměstnání a začlenit se jak ekonomicky, tak i sociálně. Zpravidla jsou zaměstnáváni prostřednictvím služby sociální rehabilitace, která podporuje klienty na chráněném pracovním místě. Tento přístup však není v dlouhodobé perspektivě příliš efektivní, jelikož klienty nepřipraví na otevřený trh práce. Cílem projektu je proto pilotně ověřit v zahraničí stále více využívanou metodu Place and Train, která staví na opačné logice. Co nejdříve po stabilizaci začlenit duševně nemocného člověka zpět na otevřený trh práce, zpravidla na jednodušší pozici a poskytovat jemu i zaměstnavateli dlouhodobější podporu prostřednictvím přiděleného pracovního konzultanta. V rámci procesní evaluace budeme sledovat organizaci projektu a naplňování protokolu intervence.

Posouzení udržitelnosti a kontextu přínosů mikroprojektů v rámci programu lnterreg V-A Česká republika-Polsko

Realizace:

2018-2019

Metody:

Dotazníkové šetření, rozhovory s klíčovými aktéry

Popis:

Fond mikroprojektů je specifickým nástrojem podpory malých přeshraničních projektů lokálního významu programu Interreg V–A Česká republika–Polsko. Fond je využíván již několik programových období a dosavadní subjektivní zkušenosti s ním jsou velmi dobré, ať již s ohledem na jeho absorpční kapacitu, tak schopnost dosahovat cíle Programu. Jeho přínos – okamžitý i dlouhodobější však zatím nebyl důkladně vyhodnocen.
Úkolem této evaluace bylo posoudit přínos investičních mikroprojektů realizovaných v současném programovém období a dlouhodobou udržitelnost investičních i komunitních mikroprojektů z minulého programového období 2007 až 2013. Evaluace se zaměřila především na prioritní osu 2 a prioritní osu 4 Programu. Velmi důležitou součástí výstupu byl návrh doporučení vyplývajících z evaluačních zjištění a směřujících ke zvýšení efektivity a udržitelnosti Fondu mikroprojektů.

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

Realizace:

2016-2020

Metody:

Zpracování evaluačního plánu a následné konzultace

Popis:

Současný způsob jednoletého financování služeb sociální prevence, jako jsou např. azylové domy, domy na půl cesty, intervenční či nízkoprahová denní centra, brání jejich kontinuálnímu poskytování na území Středočeského kraje. Víceleté financování, které pilotně ověřuje Středočeský kraj, by mělo pomoci stabilizovat počty pracovníků v těchto službách, rozvíjet jejich dovednosti, znalosti a kompetence a zvyšovat celkovou kvalitu a dostupnost služeb. Evaluace procesů a výsledků je součástí pilotáže. Do procesu plánování evaluace jsme vstoupili v průběhu podzimu a zimy 2016/2017 a po několika setkáních s pracovníky Středočeského kraje jsme na základě jejich představ a interních evaluačních kapacit zpracovali podrobný evaluační design. V období realizace evaluace jsme byli realizačnímu týmu i nadále k dispozici ke konzultování jejich evaluačního postupu.

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

Realizace:

2017-2021

Metody:

Procesní analýza, kontrafaktuální evaluace (propensity score matching, difference-in-differences)

Popis:

Projekt umožnil uchazečům o zaměstnání, zejména čerstvým absolventům, získat potřebnou praxi, která bývá častým požadavkem pro získání pracovního místa. Zároveň nabízel firmám způsob, jak proškolit nové zaměstnance tak, aby jejich dovednosti odpovídaly požadavkům zaměstnavatele. Evaluace se zaměřila na vyhodnocení procesů a dopadů projektu. Jednalo se o jednu z prvních kontrafaktuálních evaluací dopadu v České republice.

Mikrofinancování sociálních podniků v ČR

Realizace:

2017-2019

Metody:

Procesní evaluace; srovnání před a po bez kontrolní skupiny; outcome mapping

Popis:

Nedostatek finančních zdrojů v sociálním podnikání je problém, který se v ČR táhne velmi dlouhou dobu. Mikroúvěry směřující od regionálních soukromých investorů směrem k zaměstnavatelům podnikajícím se sociálním přesahem mohou být jednou z cest, jak situaci systémově řešit. Mělo by se jednat o efektivní model, jelikož úvěry musí být použity pouze na konkrétní rozvojové projekty sociálních podniků a investor si osobně vybere ten „svůj“.

Budete evaluovat? Zadáváte evaluaci? Hledáte evaluátora?