Školení a workshopy

Specializujeme se především na intervence v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, duševního zdraví, trhu práce, sociální integrace, sociálních služeb a rozvoje veřejné správy. Získané znalosti a dovednosti lze však velmi dobře využít při hodnocení v mnoha dalších oblastech.

Dvoudenní kurz Evaluace pro pracovníky evaluačních jednotek řídících orgánů (2024+)

Dvoudenní kombinace školení a praktického workshopu pro pracovníky evaluačních jednotek řídících orgánů. Vzdělávání pro MMR prostřednictvím rámcové smlouvy s firmou S-COMP.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teorií a praxí evaluace programů, její terminologií a hlavními koncepty. Hlavní pozornost věnovujeme metodám a přístupům dopadové a ekonomické evaluace. Získané znalosti a dovednosti aplikujeme na praktických cvičeních.

Logo Czechinvest
Přednáška v rámci projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+ (2023)

Přednáška Evaluace programů: typy evaluací a jejich účel pro týmy projektu Implementace RIS3 strategie organizované Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Logo Centrum pro cizince JMK
Školení a workshop: Centrum pro cizince JMK (2022)

Školení Úvod do evaluace a na míru připravený workshop k měření dopadů vybraných aktivit Centra pro cizince Jihomoravského kraje.

Centrum pomáhá cizincům na jejich cestě k začlenění do české společnosti. Nabízí kurzy češtiny, právní a sociální poradenství, sociokulturní přednášky, multikulturní aktivity a adaptačně-integrační kurzy.

P3 logo
Workshop k projektu Sociální akademie (2020)

Workshop k nastavení teorie změny projektu Sociální akademie a měření jeho dopadů.

Sociální akademie je netradiční nízkoprahový vzdělávací program pro lidi v nesnázích. Jedná se o upravený britský model School for Social Entrepreneurs, který již dlouhodobě úspěšně funguje. V rámci workshopu (a následných konzultacích) jsme pomáhali upravit teorii změny projektu pro kontext České republiky a konkrétního programu P3. Zabývali jsme se také přípravou indikátorů a měřících nástrojů pro dopadovou evaluaci.

Evaluace pro rovné příležitosti (2020)

Dvoudenní kombinace školení a praktického workshopu pro pracovníky MPSV, kteří se věnují agendě rovnosti žen a mužů.

Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s teorií a praxí evaluace programů, její terminologií a hlavními koncepty. Hlavní pozornost jsme věnovali různým přístupům teorií vedené evaluace a konkrétně realistické evaluaci a metodě Outcome mapping. Pro konkrétní projekty jsme vytvářeli teorii změny a aplikovali vybrané části Outcome mappingu.

Praktická příprava dotazníků v Limesurvey (2019)

Doprovodný workshop výroční konference České evaluační společnosti

Cílem workshopu bylo prezentovat možnosti profesionálního open source software Limesurvey a získání praktických dovedností pro návrh online dotazníku. Volně navazuje na loňský workshop „Dotazníkové šetření v evaluaci“ a předpokládá alespoň základní obeznámenost s problematikou výběrových šetření. Účastníci se naučili zprovoznit Limesurvey, vytvořit jednoduchý dotazník, vkládat otázky, vytvořit databázi respondentů, pilotovat pracovní verze dotazníku, rozeslat dotazník respondentům a připravit výsledný datový soubor pro export do statistického software. Na závěr jsme se zaměřili na pokročilejší témata jako jsou větvení dotazníku, vícejazyčný dotazník nebo správa pozvánek a připomínek.

Podklad pro účastníky (pdf)

Úvod do programové evaluace pro MMR a MPSV (2018-2019)

Série kurzů připravená ve spolupráci s S-COMP Centre CZ s.r.o. a BDO Advisory pro pracovníky ministerstev a krajských úřadů v evaluačních přístupech a metodách. Proškolili jsme evaluátory z Ministerstva práce a sociálních. Pro Ministerstvo pro místní rozvoj jsme připravili úvodní evaluační kurzy pro pracovníky veřejné správy.

Cílem úvodních kurzů je seznámit účastníky s teorií a praxí evaluace programů, její terminologií a hlavními koncepty. Hlavní pozornost věnujeme evaluačním přístupům kontrafaktuální evaluace a teorií vedené evaluace. V praktických cvičení aplikujeme vybrané metody evaluačního výzkumu, včetně propojení na měření výsledků a sběr dat. Účastníci si také osvojí užitečné principy prezentace výsledků evaluace a praktické rady pro zadávání evaluačních zakázek.

Více informací na našem blogu.

Dotazníkové šetření v evaluaci (2018)

Doprovodný workshop výroční konference České evaluační společnosti

Dotazník jako tradiční nástroj sociálně-vědního výzkumu bezesporu patří do základní metodologické výbavy evaluátora. Rozvoj moderních informačních technologií usnadnil a výrazně zlevnil provádění výběrových šetření a ta jsou tak stále častěji uplatňována i v evaluacích, včetně intervencí menšího rozsahu. To však s sebou přináší řadu úskalí a rozšíření špatné praxe v podobě nepromyšleného výběru populace, špatně formulovaných otázek a celkového přesycení terénu vedoucí k neochotě respondentů účastnit se takových šetření.

Cílem workshopu je prezentovat možnosti využití výběrových šetření v evaluačním výzkumu se zaměřením na praktické otázky tvorby dotazníku a využití informačních technologií (internet, chytré telefony/tablety apod.). Účastníci se tak seznámí s jednotlivými kroky výběrového šetření od stanovení výzkumného problému, přes předvýzkum až po přípravu výzkumného designu. Prakticky se potom zaměříme na způsob výběru respondentů (sampling), operacionalizaci proměnných a formulaci otázek dotazníku.

Inventář metod výsledkových evaluací (2014-2015)

Vzdělávací akce připravená ve spolupráci s Tempo Training & Consulting, a.s.

Kurz a workshop pro pracovníky ministerstev a krajských úřadů

Budete evaluovat? Zadáváte evaluaci? Hledáte evaluátora?