Rubriky
Prezentace

Video jako efektivní nástroj prezentace výsledků evaluace: příklad projektu Prevence II

Na evaluačních konferencích i v odborné literatuře se stále častěji objevují doporučení, aby výsledky evaluací nebyly prezentovány pouze formou dlouhých zpráv. Jedním z moderních přístupů je využití videa jako prostředku pro komunikaci výsledků. V tomto příspěvku shrnujeme výhody využití videa při prezentaci výsledků evaluace na příkladu nedávno ukončeného projektu Prevence II. Podrobíme analýze video, které k projektu a jeho výsledkům vytvořil realizační tým.

Stručné představení projektu Prevence II

Projekt Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření (Prevence II) byl realizován Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) od začátku roku 2020 do června 2023. Cílem projektu bylo pilotně ověřit inovativní řešení problematiky dlouhodobé psychické a fyzické zátěže zdravotníků v nemocnicích spočívající v zavedení psychosociální podpory a ergonomických opatření ve vybraných nemocnicích v Česku.

Výhody využití videa při prezentaci výsledků evaluace

Srozumitelnost a zapamatovatelnost

Kombinace vizuálních a zvukových informací podporuje lepší pochopení a zapamatování informací ve srovnání s čistě textovými formáty (Mayer a Moreno, 2003). Když je obsah prezentován multimediálně, mozek dokáže efektivněji zpracovat informace. Studie zkoumající efektivitu multimediálních prezentací navíc zjistila, že kombinace textu a obrazu vede k lepšímu pochopení a zapamatování informací než samotný text (Wouters et al., 2008). Dobře připravené video tak představuje efektivní nástroj pro prezentaci komplexních výsledků programové evaluace.

Větší dosah a zapojení publika

Videa dosahují vyšší míry zapojení příjemců než textové dokumenty. Friend a Militello (2014) zdůrazňují, že krátké videoprezentace mohou účinně zprostředkovat výsledky a doporučení širšímu publiku. Tento přístup může zvýšit angažovanost a porozumění mezi aktéry, kteří nemusí mít čas nebo chuť zkoumat dlouhé písemné zprávy. Video jako médium může být také velmi efektivní při šíření informací o výsledcích evaluace, zejména pokud je použito interaktivních prvků (Guo et al., 2014; Delen et al., 2014).

Video umožňuje flexibilní přístup k informacím. Diváci si mohou video přehrát kdykoliv a kdekoliv, což je výhodné zejména pro zaneprázdněné profesionály. Umístění na platformě jako je YouTube umožňuje snadné sdílení a šíření mezi širší odbornou i laickou veřejností.

Emoční zapojení a multimediální integrace

Emocionálně působivá videa mohou zvýšit motivaci k akci (Brader, 2006). Videa, která obsahují emocionální prvky a příběhy, mají vyšší míru sledovanosti a zapojení než čistě informativní videa (van der Meij a van der Meij, 2013) .

Video umožňuje integraci různých multimediálních prvků, jako jsou grafy, fotografie, animace a zvukové nahrávky. To usnadňuje komplexní prezentaci dat a výsledků evaluace. Multimediální prezentace, které kombinují různé formáty (text, obraz, zvuk), zvyšují efektivitu učení a přenosu informací (Berk, 2009) . Tato integrace různých médií umožňuje lepší uchopení a interpretaci komplexních dat, což je klíčové při prezentaci výsledků evaluace.

Přístupnost pro různé typy příjemců

Video může být přizpůsobeno různým typům příjemců, což zvyšuje jeho efektivitu jako nástroje pro prezentaci. Vizuální, auditivní a kinestetické učební styly mohou být všechny uspokojeny prostřednictvím dobře navrženého videa. Video může být efektivním nástrojem pro vzdělávání, protože umožňuje studentům učit se způsobem, který nejlépe vyhovuje jejich individuálním potřebám (Hartsell a Yuen, 2006). To může být aplikováno i na prezentaci výsledků evaluace, kdy video umožňuje různým typům publika pochopit a zpracovat informace podle jejich preferencí.

(Rychlá a laická) analýza videa projektu Prevence II

Struktura a obsah videa

Video začíná krátkým úvodem, který shrnuje hlavní cíle projektu a jeho význam v kontextu pandemie COVID-19. Následují sekvence představující jednotlivé aktivity projektu, jako je zavádění ergonomických opatření a poskytování psychosociální podpory. Každá sekce je doplněna reálnými záběry z nemocnic a rozhovory s klíčovými aktéry projektu.

Příklady použití multimediálních prvků

Video efektivně využívá grafy a animace k vizualizaci klíčových výsledků evaluace. Například grafy zobrazující pokles míry vyhoření zdravotníků po zavedení opatření jsou animovány, což upoutává pozornost diváka a usnadňuje interpretaci dat. Rozhovory s účastníky projektu dodávají videu autenticitu a osobní rozměr.

Emoční a motivační aspekty

Emocionální příběhy zdravotníků, kteří zažili pozitivní změny díky projektu, jsou klíčovým prvkem videa. Tyto příběhy nejenže zvyšují zapojení diváka, ale také ukazují konkrétní přínosy projektu, což motivuje další zdravotnická zařízení k implementaci podobných opatření.

Abychom pouze nechválili, je nutné zmínit, že video je neveřejné a tudíž dostupné pouze skrze odkaz. To nepovažujeme za úplně štastné rozhodnutí, protože se tak zbytečně omezuje jeho dosah.

Závěr

Využitím videa mohou evaluátoři transformovat složité výsledky výzkumu a doporučení do vizuálně poutavého a snadno stravitelného obsahu. Tento přístup nejenže zlepšuje šíření výsledků výzkumu, ale také zajišťuje, že zúčastněné strany z různých oblastí mají k informacím přístup a mohou jim efektivně porozumět.

Video shrnující projekt Prevence II ukazuje, že výsledky evaluací mohou být prezentovány zajímavou a přístupnou formou. Výhody využití videa při prezentaci výsledků evaluace zahrnují zlepšení srozumitelnosti a zapamatovatelnosti, větší dosah a zapojení publika, flexibilitu a přístupnost, emoční zapojení a motivaci k akci, a možnost komplexní prezentace dat. Implementace videa jako standardního nástroje v evaluačních procesech tak může přinést významné benefity a zvýšit efektivitu komunikace výsledků.

Proto doporučujeme zvážit zahrnutí videí jako standardní součást prezentace výsledků evaluací. To samozřejmě vyžaduje plánování a alokaci zdrojů již v raných fázích projektu, aby bylo zajištěno dostatečné financování a čas pro vytvoření kvalitního videa. Také je vhodné zajistit odborníky na tvorbu multimediálního obsahu. Profesionální produkce zajistí, že video bude vizuálně atraktivní a efektivně předá klíčové informace.

Literatura

Berk, R. A. (2009). Multimedia teaching with video clips: TV, movies, YouTube, and mtvU in the college classroom. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 5(1), 1-21.

Brader, T. (2006). Campaigning for hearts and minds: How emotional appeals in political ads work. University of Chicago Press.

Delen, E., Liew, J., & Willson, V. (2014). Effects of interactivity and instructional scaffolding on learning: Self-regulation in online video-based environments. Computers & Education, 78, 312-320.

Friend, J. and Militello, M. (2014). Lights, camera, action. Journal of Research on Leadership Education, 10(2), 81-103. https://doi.org/10.1177/1942775114561120

Guo, P. J., Kim, J., & Rubin, R. (2014). How video production affects student engagement: An empirical study of MOOC videos. In Proceedings of the first ACM conference on Learning@ scale conference (pp. 41-50).

Hartsell, T., & Yuen, S. (2006). Video streaming in online learning. AACE Review, 14(1), 31-43.

Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43-52.

van der Meij, H., & van der Meij, J. (2013). Eight guidelines for the design of instructional videos for software training. Technical Communication, 60(3), 205-228.

Wouters, P., Paas, F., & van Merriënboer, J. J. G. (2008). How to optimize learning from animated models: A review of guidelines based on cognitive load. Review of Educational Research, 78(3), 645-675.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *