Doporučená struktura evaluační zprávy

Titulní strana představuje „vizitku“ evaluátora a odpovědné organizace a jako taková hraje klíčovou roli při vytváření prvního dojmu. Měla by obsahovat název hodnoceného programu, časové vymezení trvání evaluace spolu s datem odevzdání, jména evaluátorů a název organizace, která evaluaci prováděla. Neměl by chybět ani název zadavatele.

Možná nejdůležitější částí celé zprávy je shrnutí (executive summary). Jeho klíčová role spočívá v tom, že je určeno pro všechny, kdo nemají dostatek času či zájem číst celou podrobnou zprávu, což jsou často mimo jiné i aktéři s pravomocí rozhodovat o důležitých aspektech programu. Shrnutí by mělo na přibližně 3-5 stranách srozumitelných jazykem prezentovat hlavní zjištění a z nich vyplývající doporučení. V případě komplexních evaluací je obtížné shrnout vše podstatné do 5 stran. Může být tedy vhodnější připravit delší synopsi a přiložit ji ke zprávě.

Po úvodní kapitole, kde jsou stručně a přehledně popsány zadání evaluace a její logika, by měl následovat popis evaluovaného programu, jeho prostředí (kontext) a pozadí. V této jsou prezentovány jednotlivé prvky programu, aktivity, materiální předpoklady a cíle programu, jeho cílová skupina, místo; organizace programu, personální obsazení, tj. celková logika programu (viz výše). Dále jsou podrobněji popsány cíle evaluace ve vztahu k těmto prvkům. Detailnost kapitoly je odvislá od toho, komu je zpráva uřčena. Jiná bude pro personál programu a jiná pro příjemce nebo odbornou veřejnost.

Část věnovaná evaluačnímu plánu obsahuje zdůvodnění a volbu přístupu k evaluaci, popis uplatněných metod sběru dat (i s obhájením případného způsobu výběru respondentů) a jejich analýzy. Obvykle je zde také prezentován teoretický rámec celé evaluace, tj. teoretické předpoklady působení programu a teorie přímo vztažené k jeho fungování.

Jádrem celé zprávy je potom kapitola prezentující výsledky evaluační studie. Zde jsou dokumentovány všechny postupy při analýze dat a interpretaci výsledků. Hlavní zjištění jsou také posuzována z hlediska jejich statistické (u kvantitativních dat) a věcné významnosti. V závěrečné kapitole jsou potom výsledky diskutovány s ohledem na původní zadání projektu a jsou formulována konkrétní doporučení spolu s jejich zdůvodněním. Neměli bychom také zapomenout na diskusi validity výsledků a případných omezení provedené studie. Každá větší zpráva by také měla obsahovat seznamy použitých zkratek, tabulek, grafů a schémat, použité literatury a příloh.

Evaluační zprávy mohou být také publikovány v odborných časopisech formou článku. V takovém případě je nutné se seznámit s vyžadovanou / doporučenou strukturou daného časopisu. Obvykle se jedná o variace obecné struktury odborných článků známé pod akronymem IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion).