Příprava evaluačního plánu

Evaluační plán písemně specifikuje navržený evaluační design a detaily postupu, komunikace, prezentace a využití výsledků. Kvalitní evaluační plán by měl vždy obsahovat:

  • Rámec evaluace – informace o projektu, implementačním prostředí, cílové skupině a cílech projektu, ideálně zakončené podrobně zpracovaným logickým rámcem projektu
  • Evaluační design – popis metodologie, metod a postupů řešení jednotlivých klíčových evaluačních otázek
  • Harmonogram evaluace a termíny odevzdání evaluačních zpráv (případně jiných evaluačních výstupů)
  • Způsob komunikace s manažerem, projektovým týmem, účastníky a dalšími aktéry zapojenými do evaluace, způsob komunikace o průběhu evaluace a způsob prezentace výsledků
  • Personální a technické zajištění evaluace
  • Rizika evaluace

Jak postupovat při zpracovávání evaluačního plánu

Pokud evaluaci provádí interní evaluátor, je právě on zodpovědný za přípravu plánu evaluace. Vytváří jej v úzké spolupráci s manažerem projektu, případně i za spolupráce zkušeného externího evaluátora.

V případě externí evaluace bývá evaluační plán prvním výstupem sjednané smlouvy s jejím dodavatelem. V ideálním případě by měl být odevzdán manažerovi projektu dva měsíce před startem evaluace. Takový předstih umožní všem relevantním řídícím článkům a partnerům projektu provést potřebné úpravy, připravit technické vybavení a případně také provést pilotáž.

Logistika a evaluace

Součástí přípravy evaluačního plánu by mělo být také zvážení logistiky evaluačních aktivit. Je v zájmu manažera projektu a kvality evaluace, aby společně s evaluátorem domluvil termíny schůzek s projektovým týmem a dalšími účastníky projektu, termíny návštěv v místě intervencí a účasti na důležitých akcích projektu, způsob přístupu k monitorovacím datům, dokumentům a materiálním výstupům projektu a způsob oslovení a zapojení partnerů a klíčových aktérů projektu do evaluace. Společně by měli také projednat technické požadavky na provedení evaluace, způsob dopravování se na místa akcí a intervencí, případně i otázku ubytování a stravování.

Výstup: Evaluační plán projektu (včetně logistiky)

Pro zpracování plánu můžete využít naší šablonu včetně základních instrukcí k jeho zpracování.