Školení

Profesionálně se věnujeme evaluacím od roku 2013. Poskytujeme konzultace a poradenství, školíme evaluátory a realizujeme procesní i dopadové evaluace.

Každé školení připravujeme na míru podle individuálních potřeb vaší organizace nebo konkrétního projektu. Nabízíme krátká školení k jednotlivým evaluačním metodám i vícedenní kurzy pokrývající celý proces evaluace od plánování a řízení evaluací po prezentaci výsledků. Specializujeme se především na intervence v oblasti rozvoje lidských zdrojů, rovných příležitostí, zaměstnanosti a trhu práce, sociální integrace, sociálních služeb a rozvoje veřejné správy. Získané znalosti a dovednosti lze však velmi dobře využít při hodnocení v mnoha dalších oblastech (např. vzdělávání, doprava nebo místní rozvoj).

P3 logo

Workshop k projektu Sociální akademie 2020

Workshop k nastavení teorie změny projektu Sociální akademie a měření jeho dopadů.

Sociální akademie je netradiční nízkoprahový vzdělávací program pro lidi v nesnázích. Jedná se o upravený britský model School for Social Entrepreneurs, který již dlouhodobě úspěšně funguje. V rámci workshopu (a následných konzultacích) jsme pomáhali upravit teorii změny projektu pro kontext České republiky a konkrétního programu P3. Zabývali jsme se také přípravou indikátorů a měřících nástrojů pro dopadovou evaluaci.

Evaluace pro rovné příležitosti

Dvoudenní kombinace školení a praktického workshopu pro pracovníky MPSV, kteří se věnují agendě projektů Rovnosti žen a mužů.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teorií a praxí evaluace programů, její terminologií a hlavními koncepty. Hlavní pozornost jsme věnovali různým přístupům teorií vedené evaluace a konkrétně realistické evaluaci a metodě Outcome mapping. Pro konkrétní projekty jsme vytvářeli teorii změny a aplikovali vybrané části outcome mappingu.

Praktická příprava dotazníků v Limesurvey, 2019

Doprovodný workshop výroční konference České evaluační společnosti

Cílem workshopu je prezentovat možnosti profesionálního open source software Limesurvey a získání praktických dovedností pro návrh online dotazníku. Volně navazuje na loňský workshop „Dotazníkové šetření v evaluaci“ a předpokládá alespoň základní obeznámenost s problematikou výběrových šetření. Účastníci se naučí zprovoznit Limesurvey, vytvořit jednoduchý dotazník, vkládat otázky, vytvořit databázi respondentů, pilotovat pracovní verze dotazníku, rozeslat dotazník respondentům a připravit výsledný datový soubor pro export do statistického software. Na závěr se zaměříme na pokročilejší témata jako jsou větvení dotazníku, vícejazyčný dotazník nebo správa pozvánek a připomínek.

Podklad pro účastníky (pdf)

Úvod do programové evaluace pro MMR a MPSV, 2018-2019

Klient: S-COMP Centre CZ s.r.o. a BDO Advisory

Série kurzů pro pracovníky ministerstev a krajských úřadů v evaluačních přístupech a metodách. V roce 2018 jsme proškolili evaluátory z Ministerstva práce a sociálních, další kurzy jsou plánované na rom 2019. Pro Ministerstvo pro místní rozvoj jsme připravili úvodní evaluační kurz pro pracovníky veřejné správy.

Cílem úvodních kurzů je seznámit účastníky s teorií a praxí evaluace programů, její terminologií a hlavními koncepty. Hlavní pozornost věnujeme evaluačním přístupům kontrafaktuální evaluace a teorií vedené evaluace. V praktických cvičení aplikujeme vybrané metody evaluačního výzkumu, včetně propojení na měření výsledků a sběr dat. Účastníci si také osvojí užitečné principy prezentace výsledků evaluace a praktické rady pro zadávání evaluačních zakázek.

Více informací na našem blogu.

Dotazníkové šetření v evaluaci, 2018

Doprovodný workshop výroční konference České evaluační společnosti

Dotazník jako tradiční nástroj sociálně-vědního výzkumu bezesporu patří do základní metodologické výbavy evaluátora. Rozvoj moderních informačních technologií usnadnil a výrazně zlevnil provádění výběrových šetření a ta jsou tak stále častěji uplatňována i v evaluacích, včetně intervencí menšího rozsahu. To však s sebou přináší řadu úskalí a rozšíření špatné praxe v podobě nepromyšleného výběru populace, špatně formulovaných otázek a celkového přesycení terénu vedoucí k neochotě respondentů účastnit se takových šetření.

Cílem workshopu je prezentovat možnosti využití výběrových šetření v evaluačním výzkumu se zaměřením na praktické otázky tvorby dotazníku a využití informačních technologií (internet, chytré telefony/tablety apod.). Účastníci se tak seznámí s jednotlivými kroky výběrového šetření od stanovení výzkumného problému, přes předvýzkum až po přípravu výzkumného designu. Prakticky se potom zaměříme na způsob výběru respondentů (sampling), operacionalizaci proměnných a formulaci otázek dotazníku.

Inventář metod výsledkových evaluací, 2014-2015

Klient: Tempo Training & Consulting, a.s.

Kurz a workshop pro pracovníky ministerstev a krajských úřadů.

Evaluace programů, 2014

Klient: CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie, o.s.

  • Přednáška Public Policy Evaluation v rámci programu “Political Leadership Youth Training”
  • Přednáška Policy Development and Evaluation v rámci projektu “Rising Stars 2014“

Budete evaluovat? Zadáváte evaluaci? Hledáte evaluátora?

Neváhejte nás kontaktovat a domlute si bezplatnou konzultaci!

Scroll to Top