Realizace evaluací

Profesionálně se věnujeme evaluacím od roku 2013. Poskytujeme konzultace a poradenství, školíme evaluátory a realizujeme procesní i dopadové evaluace.

Zpracujeme kompletní evaluaci projektu nebo jeho části. Připravíme analýzu potřeb, vytvoříme teorii programu, posoudíme proveditelnost a implementaci, zajistíme monitoring, vyhodnotíme dopady a porovnáme náklady a přínosy. Výsledky prezentujeme srozumitelně a s důrazem na jejich využitelnost při zlepšování stávajících i budoucích projektů.

Na čem právě pracujeme ...

Prevence II – Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření

Klient:Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)
Náplň:Komplexní evaluace projektu
Realizace: 2020-2022
Metody:Procesní evaluace; kontrafaktuální dopadová evaluace; human centered design (HCD)
Popis:Projekt je zaměřen na problematiku nadlimitní, dlouhodobé psychické a fyzické zátěže nelékařů, která má negativní vliv na zdraví nelékařů a sekundárně tak negativně dopadá i na kvalitu a bezpečí poskytované péče. Zaměříme se na možnost odstranění významných příčin zátěže, které přímo souvisí s pracovními podmínkami a nástroje primární i sekundární prevence.

Ranná intervence u PAS

Klient:Centrum terapie autismu (CTA)
Náplň:Komplexní evaluace projektu
Realizace: 2018-2021
Metody:Procesní evaluace; kontrafaktuální dopadová evaluace; kvalitativní komparativní analýza (QCA)
Popis:Projekt testuje účinnost rané intervence O.T.A., která pomocí videotréninku pozitivních interakcí stimuluje zdravý vývoj dítěte. Cílem projektu je snížit počet dětí, u kterých po pozitivním nálezu v screeningovém testu M-CHAT dojde k rozvinutí symptomatiky poruch autistického spektra (PAS).

Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky

Klient:Úřad vlády České republiky
Náplň:Komplexní evaluace projektu
Realizace: 2018-2021
Metody:Procesní evaluace; kontrafaktuální dopadová evaluace; ekonomická evaluace
Popis:Projekt se zaměřuje na systematizaci a koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů pro naplnění protidrogové politiky České republiky s ohledem na snížení dopadů užívání návykových látek a hazardního hraní na společnost. Jeho hlavním cílem je vytvoření nového strukturního rámce adiktologických služeb a integrovaného systému kvalitních a dostupných služeb s jasným kompetenčním zakotvením v soustavě veřejných služeb a se stabilním systémem financování. RAS je prvním samostatným projektem v oblasti protidrogové politiky a řešení problémů souvisejících se závislostmi a závislostním chováním, který je financován z Evropského sociálního fondu a je realizován Odborem protidrogové politiky a koordinován Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP).

Předmětem zakázky je komplexní vyhodnocení klíčových aktivit, podaktivit a činností realizovaných v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, a to zejména s ohledem na dosažené hlavní výstupy projektu. Cílem je získat podrobné informace o průběhu a výstupech jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu a vyhodnocení jejich úspěšnosti.

Podpora zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním metodou Place and Train

Klient:Spolek NÚDZ, Klecany
Náplň:Procesní evaluace projektu
Realizace: 2017-2020
Metody:Procesní evaluace
Popis:Lidé s vážným duševním onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, mají v ČR pouze malou šanci nalézt zaměstnání a začlenit se jak ekonomicky, tak i sociálně. Zpravidla jsou zaměstnáváni prostřednictvím služby sociální rehabilitace, která podporuje klienty na chráněném pracovním místě. Tento přístup však není v dlouhodobé perspektivě příliš efektivní, jelikož klienty nepřipraví na otevřený trh práce. Cílem projektu je proto pilotně ověřit v zahraničí stále více využívanou metodu Place and Train, která staví na opačné logice. Co nejdříve po stabilizaci začlenit duševně nemocného člověka zpět na otevřený trh práce, zpravidla na jednodušší pozici a poskytovat jemu i zaměstnavateli dlouhodobější podporu prostřednictvím přiděleného pracovního konzultanta. V rámci procesní evaluace budeme sledovat organizaci projektu a naplňování protokolu intervence.

Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Klient:Fond dalšího vzdělávání, Praha
Náplň:Kompletní procesní a dopadová evaluace projektu
Realizace: 2017-2020
Metody:procesní analýza, srovnání před a po bez kontrolní skupiny, tematická analýza a další
Popis:V ČR dlouhodobě chybí agregované informace o kvalitě dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a jejich vzdělávacích potřebách. Zároveň je napříč odbornou komunitou zmiňován problém nízké odborné úrovně a časté fluktuace těchto pracovníků zřejmě související s velmi malou prestiží tohoto povolání na českém trhu práce. FDV v úzké spolupráci s MPSV a předními odborníky v této oblasti řeší všechny výše zmíněné problémy prostřednictvím analyticko-koncepčního projektu, jehož vyústěním má být ucelený návrh systému dalšího vzdělávání PSS. Celá realizační fáze je doplněna evaluací klíčových procesních aspektů a dopadovou evaluací efektů pilotáže vytvořených vzdělávacích modulů, které máme na starosti.

Ukončené evaluace

Posouzení udržitelnosti a kontextu přínosů mikroprojektů v rámci programu lnterreg V-A Česká republika-Polsko

Klient:Ministerstvo pro místní rozvoj
Náplň:Komplexní evaluace projektu
Realizace: 2018-2019
Metody:Dotazníkové šetření, rozhovory s klíčovými aktéry
Popis:Fond mikroprojektů je specifickým nástrojem podpory malých přeshraničních projektů lokálního významu programu Interreg V–A Česká republika–Polsko. Fond je využíván již několik programových období a dosavadní subjektivní zkušenosti s ním jsou velmi dobré, ať již s ohledem na jeho absorpční kapacitu, tak schopnost dosahovat cíle Programu. Jeho přínos – okamžitý i dlouhodobější však zatím nebyl důkladně vyhodnocen.

Úkolem této evaluace bylo posoudit přínos investičních mikroprojektů realizovaných v současném programovém období a dlouhodobou udržitelnost investičních i komunitních mikroprojektů z minulého programového období 2007 až 2013. Evaluace se zaměřila především na prioritní osu 2 a prioritní osu 4 Programu. Velmi důležitou součástí výstupu byl návrh doporučení vyplývajících z evaluačních zjištění a směřujících ke zvýšení efektivity a udržitelnosti Fondu mikroprojektů.
Výstup:Přínosy a udržitelnost Fondu mikroprojektů: závěrečná zpráva
Odkaz:Stránka MMR k evaluaci Interreg V-A ČR-Polsko

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

Klient:Středočeský kraj
Náplň:zpracování evaluačního plánu a následné konzultace
Realizace: 2016-2020
Metody:procesní analýza, statistická analýza
Popis:Současný způsob jednoletého financování služeb sociální prevence, jako jsou např. azylové domy, domy na půl cesty, intervenční či nízkoprahová denní centra, brání jejich kontinuálnímu poskytování na území Středočeského kraje. Víceleté financování, které pilotně ověřuje Středočeský kraj, by mělo pomoci stabilizovat počty pracovníků v těchto službách, rozvíjet jejich dovednosti, znalosti a kompetence a zvyšovat celkovou kvalitu a dostupnost služeb. Evaluace procesů a výsledků je součástí pilotáže. Do procesu plánování evaluace jsme vstoupili v průběhu podzimu a zimy 2016/2017 a po několika setkáních s pracovníky Středočeského kraje jsme na základě jejich představ a interních evaluačních kapacit zpracovali podrobný evaluační design. V období realizace evaluace jsme evaluátorovi a/nebo Kraji i nadále k dispozici ke konzultování jejich evaluačního postupu.

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

Klient:Fond dalšího vzdělávání, Praha
Náplň:příprava a řízení evaluace
Realizace: 2013-2014
Metody:procesní analýza, kontrafaktuální evaluace (propensity score matching, difference-in-difference)
Popis:Projekt umožnil uchazečům o zaměstnání, zejména čerstvým absolventům, získat potřebnou praxi, která bývá častým požadavkem pro získání pracovního místa. Zároveň nabízel firmám způsob, jak proškolit nové zaměstnance tak, aby jejich dovednosti odpovídaly požadavkům zaměstnavatele. Evaluace se zaměřila na vyhodnocení procesů a dopadů projektu. Jednalo se o jednu z prvních kontrafaktuálních evaluací dopadu v České republice.

Mikrofinancování sociálních podniků v ČR

Klient:Occasio, o.p.s., Praha
Náplň:Kompletní procesní a dopadová evaluace projektu
Realizace: 2017-2019
Metody:Procesní evaluace, srovnání před a po bez kontrolní skupiny
Popis:Nedostatek finančních zdrojů v sociálním podnikání je problém, který se v ČR táhne velmi dlouhou dobu. Mikroúvěry směřující od regionálních soukromých investorů směrem k zaměstnavatelům podnikajícím se sociálním přesahem mohou být jednou z cest, jak situaci systémově řešit. Mělo by se jednat o efektivní model, jelikož úvěry musí být použity pouze na konkrétní rozvojové projekty sociálních podniků a investor si osobně vybere ten „svůj“. Zda se reálně mikrofinancování osvědčí a skutečně pomůže finančně stabilizovat a rozvíjet sociální podniky a zároveň zlepšit ekonomickou a potažmo i sociální perspektivu ohrožených skupin trhu práce, kteří zde často nalézají pracovní uplatnění, ukáže právě probíhající evaluace projektu, na které v současné době pracujeme.

Budete evaluovat? Zadáváte evaluaci? Hledáte evaluátora?

Neváhejte nás kontaktovat a domlute si bezplatnou konzultaci!

Scroll to Top